Η ENTRI είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Αποστολή της ENTRI είναι η ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον. Ο οργανισμός τονίζει τη σημασία της επιχειρηματικότητας ως τον κύριο παράγοντα που καταλύει την καινοτομία και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για την οικονομική, κοινωνική και αστική ένταξη της κοινωνίας. Από το 2012, το ENTRI έχει υλοποιήσει πολλαπλά έργα υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και έχει εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους ενώπιον των τοπικών και εθνικών αρχών. Οι δραστηριότητες του ENTRI εμπλέκουν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι, οι NEETS, οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.
Η CONNECTUS είναι ένας οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα στους τομείς: ψηφιακές λύσεις για την εκπαίδευση, ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών, κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, branding έργων και στρατηγική επικοινωνίας. Η ομάδα του CONNECTUS στοχεύει στην ανάπτυξη εξατομικευμένων μηχανισμών υποστήριξης των φορέων στην Ελλάδα που υποστηρίζουν τις δεξιότητες των τοπικών πληθυσμού, τις διαδικασίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξης διαφόρων ομάδων-στόχων στις τοπικές κοινότητες, καθώς και την υποστήριξη των σημερινών προκλήσεων και αναγκών στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης. Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για μια καλύτερη Ευρώπη για τον πολίτη και των τοπικών φορέων στην Ελλάδα στην πορεία τους προς τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη στρατηγικής.
Η ομάδα Square Dot είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στο Leuven του Βελγίου και ειδικεύεται στους τομείς πολιτικής της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η TSDT στοχεύει στην ανάπτυξη έρευνας και στην παροχή συμβουλών πολιτικής με σκοπό τον εμπλουτισμό της δημόσιας πολιτικής με εξατομικευμένες, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις στους ακόλουθους τομείς Σχολική υποστήριξη & σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων, έρευνα πολιτικής, συμβουλές για χρηματοδότηση από την ΕΕ, καθοδήγηση σταδιοδρομίας & επιχειρηματικό mentoring. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε άτομα και νέους που θέλουν να σχεδιάσουν μια καλύτερη πορεία σταδιοδρομίας ή να επιτύχουν ανεξαρτησία, καθώς και σε οργανισμούς που στοχεύουν στη διατήρηση υψηλής απόδοσης και στη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ. Επιπλέον, το TSDT παρέχει εκπαιδεύσεις επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων.
Η Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα εταιρεία που οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η Exeo Lab εργάζεται για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την προσέλκυση έργων, δεξιοτήτων, ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της κοινότητας. Η Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής, τα ιδρυτικά μέλη της οποίας διαθέτουν πάνω από μια δεκαετία πραγματικής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο τομέας εξειδίκευσής της έγκειται στην έρευνα και την εδαφική ανάλυση μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών, προκειμένου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ιδίως στους καινοτόμους και αναδυόμενους τομείς. Επίσης, η Exeo Lab παρέχει στις ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένη βοήθεια στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των επενδυτικών στρατηγικών, της μεταφοράς τεχνολογίας και της Ε&Α.
Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, κατανοώντας τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και, τελευταία, έξυπνες και ψηφιακές διαστάσεις, ιδίως όταν εξετάζονται καινοτόμες μορφές μάθησης. Το προσωπικό του MIITR διαθέτει γνώσεις υψηλής επάρκειας, ικανότητες και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών επιστημών και της πληροφορικής, καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης έργων, προώθησης και διάδοσης είναι περιλαμβάνονται (π.χ. 2 άτομα με διδακτορικό, 1 με MSc, 3 με BSc).
Η ASBL ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Φεβρουαρίου 2020. Ο σκοπός και οι στόχοι της είναι : - Η δημιουργία πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της έννοιας του "Ευρωπαίου" στις διάφορες κουλτούρες. - Η ένωση προτείνει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και κουλτούρας στους νέους. -η ένωση "ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ", με τις δικές της οργανώσεις, προτείνει ως οντότητα την προώθηση και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πόρων με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες μέσω της μετάδοσης, της διάδοσης ειδήσεων, των μελετών και της εμβάθυνσης στον τομέα της δευτερογενούς καλλιτεχνικής κληρονομιάς, που έχει εγκαταλειφθεί ή έχει ληφθεί ελάχιστα υπόψη από τα θεσμικά όργανα.