Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με το Green Deal και το CE με βάση τη μεθοδολογία "flipped" και "peer-to-peer learning" για τη νεολαία και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε τουλάχιστον 100 νέους στη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την Ελλάδα στον τομέα της Πράσινης Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας, με την ανάπτυξη υπερσύγχρονων έκθεσης, 120 ενοτήτων μικρο-εκπαίδευσης για νέους, μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται στην ανεστραμμένη και ομότιμη μάθηση για τους εργαζόμενους στη νεολαία, ώστε να διασφαλίζεται η σύγχρονη μεταφορά γνώσεων στους νέους, και του σχεδιασμού μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μεθοδολογία

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην εμπειρία της διατομεακής συνεργασίας με τη χρήση επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθοδολογιών μάθησης: Flipped Learning και Peer-to-Peer Learning. Η αναποδογυρισμένη μάθηση (Flipped Learning – FL) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που μετατοπίζει την άμεση διδασκαλία από έναν ομαδικό χώρο μάθησης σε έναν ατομικό χώρο μάθησης και μετατρέπει τον προκύπτοντα ομαδικό χώρο σε ένα δυναμικό, διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους καθώς αυτοί εφαρμόζουν έννοιες και ασχολούνται δημιουργικά με το αντικείμενο. Από μαθητοκεντρική άποψη, η μεθοδολογία Peer to Peer (PtoP) έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την ανεστραμμένη μάθηση, με τον εκπαιδευτικό να μετατοπίζει το ρόλο του από έναν αυταρχικό εκπαιδευτή σε έναν συνεργατικό διευκολυντή της μάθησης. Αυτή η διασύνδεση μεταξύ των δύο μεθοδολογιών διδασκαλίας (FL και PtoP) καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός μοναδικού και καινοτόμου προγράμματος σπουδών στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι είναι οι
πρωταγωνιστές. Επιπλέον, το πρόγραμμα μάθησης θα κατασκευαστεί συμπληρώνοντάς το με μια τρίτη εκπαιδευτική μεθοδολογία: την ηλεκτρονική μάθηση.

Όραμα

Στόχος του GREEN-UP είναι να προσφέρει ένα εργαλείο μάθησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και Green Deal, τα οποία δεν είναι ευρέως προσβάσιμα σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Τα εργαλεία αυτά θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και θα δώσουν το έναυσμα στους νέους να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, εκτός από την επιχειρηματικότητα, θα οδηγήσει στη βελτίωση και βελτιστοποίηση της εργασίας των νέων, στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προσωπική βελτίωση.

Καινοτομία

Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο έργο να συμμετάσχουν σε μια μοναδική διαδικασία όπου δεν είναι μόνο παθητικοί μαθητές αλλά συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων εννοιών, γνώσεων και συστάσεων του έργου.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία θα εμπλέξει τους νέους περισσότερο στις δραστηριότητες, καθώς δεν θα συμμετέχουν μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά θα μπορούν επίσης να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη νέων εννοιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τομείς όπως οι
μαθησιακή εμπειρία και το περιεχόμενο της μάθησης.

Ομάδες-στόχοι

– Νέοι (18-29 ετών) από τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους νέους: Οι νέοι με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι νέοι με σωματικές και υγειονομικές αναπηρίες, οι νέοι που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και άλλοι. Επιπλέον, το έργο θα απευθύνεται σε νέους που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Οι νέοι από απομακρυσμένες περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πρόσβασης σε συγκεκριμένες και στοχευμένες πληροφορίες, καθώς και της ανάπτυξης ικανοτήτων του 21ου αιώνα και της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία με μαθητοκεντρική προσέγγιση.

– Εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας από τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Δάσκαλοι, παιδαγωγοί, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι.

Το πρόγραμμα GREEN-UP σε αριθμούς

250 νέοι συμμετείχαν στο αρχικό ερωτηματολόγιο,
15 καλές πρακτικές στην εκπαίδευση, που σχετίζονται με τις πράσινες επιχειρήσεις, το Green Deal και το CE στη Λιθουανία,
Ιταλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την Ελλάδα-
5 ιστορίες επιτυχίας επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα,
120 ενότητες μικροκατάρτισης σε 6 διαφορετικές γλώσσες,
1 σύντομη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ιταλία,
125 νέοι που εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια του έργου,