ΈΞΟΔΟΙ GREEN-UP

Το GREEN-UP καλύπτει την προτεραιότητα της προώθησης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με τη δημιουργία αποτελεσμάτων που εκπαιδεύουν τους νέους σχετικά με τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες της πράσινης επιχειρηματικότητας ως επιλογή σταδιοδρομίας. Η γνώση και η κατανόηση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, η οποία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά έγγραφα της Ευρώπης, αλλά παρουσιάζεται ανεπαρκώς στην επίσημη εκπαίδευση, θα δώσει στους νέους μια εικόνα των νέων ευκαιριών για τη δημιουργία επιχειρήσεων, που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία και την Κυκλική Οικονομία (ΚΕ).

Εκροή 1 - Ανάλυση των ικανοτήτων των νέων και των οικοσυστημάτων πράσινων επιχειρήσεων

Η έκθεση αποτελεί μια σε βάθος ανάλυση των ικανοτήτων των νέων και του οικοσυστήματος των πράσινων επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Green Deal και το CE. Στην πρώτη συνέντευξη απάντησαν 250 νέοι. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση του εθνικού οικοσυστήματος κάθε εταίρου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων εμποδίων, της υποστήριξης, των καλών πρακτικών στην εκπαίδευση και των ιστοριών επιτυχίας των επιχειρήσεων.
Κατεβάστε εδώ

Έξοδος 2 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα GREEN-UP

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα GREEN-UP δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια μοναδική διαδικασία όπου δεν είναι μόνο παθητικοί μαθητές αλλά συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων εννοιών, γνώσεων και συστάσεων του έργου.
Πρόσβαση στην πλατφόρμα ΕΔΩ

Έξοδος 3 - Ψηφιακές ενότητες μικροκατάρτισης που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα

Διαφορετικό εκπαιδευτικό και μαθησιακό υλικό με βάση τα χαρακτηριστικά του Green Deal της ΕΕ.
Κατεβάστε το εδώ