Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Εμπειρίες με το GREEN-UP: Ανάποδη Μάθηση και Συναδέλφων προς Συναδέλφους.

Το έργο GREEN-UP ξεχωρίζει για την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης, ιδιαίτερα μέσω των μεθόδων ανάποδης μάθησης και συναδέλφων προς συναδέλφους. Στην πιλοτική φάση του έργου, διεξήχθησαν δύο είδη εκπαίδευσης, με στόχο τον ενεργό συμμετοχή νέων συμμετεχόντων και την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων στους τομείς του Πράσινου Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας.

1. Μια Ημερήσια Εκπαίδευση Μέσω Διαδικτύου σε Πέντε Χώρες Εταίρους

Το πρώτο βήμα ήταν μια ημερήσια εκπαίδευση μέσω διαδικτύου που πραγματοποιήθηκε σε πέντε χώρες εταίρους, συμμετέχοντας 10 νέους συμμετέχοντες ανά χώρα. Αυτό το γεγονός βασίστηκε σε μια προσέγγιση κεντρική στον μαθητή, εφαρμόζοντας μεθοδολογίες ανάποδης μάθησης και συναδέλφου προς συνάδελφο μάθησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες ομάδας εκπαιδεύθηκαν στις βασικές αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας εντός του πλαισίου του Πράσινου Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης Green Up.

2. Οργάνωση Ημερησίων Εκδηλώσεων σε Πέντε Χώρες Εταίρους

Το δεύτερο βήμα περιλάμβανε τη διοργάνωση ημερησίων εκδηλώσεων σε πέντε χώρες εταίρους, με τη συμμετοχή 20 νέων ανά χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, οι 10 συμμετέχοντες που είχαν ήδη λάβει εκπαίδευση σε θέματα GREEN-UP προώθησαν συζητήσεις για να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συνομήλικούς τους που ξεκίνησαν “φρέσκα”, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων προσεγγίσεων και ιδεών. Ο παραδοσιακός ρόλος του “δασκάλου” μειώθηκε σε αυτόν του συντονιστή συζήτησης, με την κύρια εκπαιδευτική διαδικασία να εφαρμόζεται ανάμεσα σε νέους διαιρεμένους σε ξεχωριστές ομάδες (10 με πρ οηγούμενες γνώσεις και 10 χωρίς). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι νέοι συνέβαλαν επίσης στη συν-σχεδίαση μικρο-μονάδων.

Αυτές οι ευκαιρίες ήταν επίσης σημαντικές για την εκπαίδευση του προσωπικού, με τρεις εργαζόμενους νεολαίας από κάθε χώρα εταίρο να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τις οδηγίες της μικρο-εκπαίδευσης GREEN-UP.

Αυτές οι εκπαιδεύσεις αποτελούσαν μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα του Πράσινου Συμφωνίας και της Κυκλικής Οικονομίας. Χάρη στην καινοτόμο μέθοδο της ανάποδης μάθησης, το έργο GREEN-UP μπόρεσε να προσφέρει ένα προσεκτικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. Με την κύρια μας μεθοδολογία επιτυχημένα δοκιμασμένη, είμαστε τώρα έτοιμοι για το επόμενο βήμα του έργου Green Up: η εκπαίδευση των νέων στην Ποτέντσα, Ιταλία, όπου η μέθοδος της ανάποδης μάθησης και των συναδέλφων προς συναδέλφους θα εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο!