Su "Žaliuoju sandėriu" susiję verslumo mokymai, grindžiami atvirkštinio ir tarpusavio mokymosi metodika, jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims

Pagrindinis projekto tikslas – paskatinti ne mažiau kaip 100 jaunų žmonių Lietuvoje, Italijoje, Slovėnijoje, Belgijoje ir Graikijoje verslumo gebėjimus ir įgūdžius žaliojo sandėrio ir žiedinės ekonomikos srityje. Gebėjimai bus stiprinamai pagal parengtą esamos padėties apžvalgos ataskaitą sukuriant 120 mikromokymų modulių jaunimui, apie tai, kaip vystyti žaliąjį verslą. Visi šie mokymai bus patalpinti internete specialiai tam sukurtoje platformoje.

Metodologija

Mūsų tikslas – sukurti mokymo programą, paremtą tarpsektorinio bendradarbiavimo patirtimi, taikant moksliškai įrodytas mokymosi metodikas: “apverstas mokymasis” (angl. Flipped Learning) ir “tarpusavio mokymasis” (angl. Peer-to-Peer Learning). Apverstas mokymasis (angl. Flipped Learning, FL) – tai pedagoginis metodas, pagal kurį tiesioginis mokymas iš grupinio mokymosi erdvės perkeliamas į individualaus mokymosi erdvę, o atsiradusi grupinė erdvė paverčiama dinamiška, interaktyvia mokymosi aplinka, kurioje pedagogas vadovauja besimokantiesiems, kai jie taiko sąvokas ir kūrybiškai dirba su dalyku. Žvelgiant iš į studentą orientuotos perspektyvos, “Peer to Peer” (PtoP) metodika turi panašių savybių kaip ir “apverstasis mokymasis”, kai pedagogas keičia savo vaidmenį iš autoritetingo instruktoriaus į bendradarbiaujančio mokymosi pagalbininko. Ši dviejų mokymo metodikų (FL ir PtoP) sąsaja leidžia sukurti unikalią ir novatorišką mokymo programą, kurioje besimokantieji yra pagrindiniais veikėjais. Be to, mokymosi programa bus konstruojama papildant ją trečiąja mokymo metodika – e. mokymusi.

Vizija

“GREEN-UP” tikslas – pasiūlyti mokymo įstaigoms mokymosi priemonę, kuri leistų mokytis žaliojo verslumo ir Žaliojo susitarimo temų, kurios nėra plačiai prieinamos mokymo programose visoje Europoje. Šios priemonės padidins informuotumą ir paskatins jaunimą imtis veiksmų kovai su klimato kaita. XXI a. įgūdžių ugdymas kartu su verslumu padės pagerinti ir optimizuoti darbą su jaunimu, užkirsti kelią socialinei atskirčiai ir tobulėti asmeniškai.

Inovatyvumas

Inovatyvi mokymo programa leidžia projekto dalyviams įsitraukti į unikalų procesą, kurio metu jie ne tik pasyviai mokosi, bet ir svariai prisideda prie naujų projekto koncepcijų, įžvalgų ir rekomendacijų kūrimo.
Mokymo metodika leis labiau įtraukti jaunus žmones į veiklą, nes jie ne tik dalyvaus ugdymo procese, bet ir galės aktyviai prisidėti prie naujų koncepcijų kūrimo, kurios apims tokias sritis kaip mokymosi patirtis ir mokymosi turinys.

Tikslinė grupė

– Jaunimas (18-29 m.) iš Lietuvos, Italijos, Slovėnijos, Belgijos ir Graikijos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pažeidžiamam jaunimui: migrantams, pabėgėliams, fizinę ir sveikatos negalią turintiems jaunuoliams, jaunimui, kuriam gresia skurdas, ir kitiems. Be to, projektas bus skirtas kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui. Atokių vietovių jaunimas vis dar susiduria su specifinės ir tikslinės informacijos prieinamumo problema, taip pat su XXI a. kompetencijų ugdymo ir inovatyvių ugdymo metodų taikymo ugdymo procese trūkumu, taikant į mokinį orientuotą požiūrį.

– Jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Italijos, Slovėnijos, Belgijos ir Graikijos. Mokytojai, auklėtojai, instruktoriai, socialiniai darbuotojai ir kt.

GREEN-UP skaičiais

250 jaunuolių, dalyvauja atsakant į klausimyno apie žaliąsias kompetencijas klausimus;
15 gerosios praktikos pavyzdžių, susijusių su žaliuoju verslu, “Žaliuoju susitarimu” ir žiedine ekonomika Lietuvoje, Italijoje, Slovėnijoje, Belgijoje ir Graikijoje;”
5 verslo sėkmės istorijas, susijusias su žaliuoju verslu;
120 mikroapmokymų modulių 6 skirtingomis kalbomis;
1 trumpas mokymo renginys Italijoje;
projekto metu apmokyti 125 jauni žmonės